دورژانس نصاب

راهنمای نصب قفل برقی

مطالب دورژانس

۲۴ بهمن ۱۴۰۰ 95 بازدید
دورژانس نصاب

راهنمای نصب قفل الکترونیکی بر روی درب

چگونگی نصب قفل الکترونیکی و کارت MEL : چنانچه بخواهید از قفل برقی برای درب ها استفاده کنید باید توجه داشته باشید کـه قفـل روی لنگـه ای از درب نصب گردد که اول باز می شود. قفل الکترونیکی از طریق کارت اضافی MEL ) Lock Electro Module ( تغذیه و فرمان می گیـرد کـه این کارت توسط کانکتور مربوطه به قسمت CN ) مطابق شکل 5-1 ( روی برد مرکز وصل می شود. طریقه نصب خروجی های کارت MEL به قفل است.

برای استفاده از قفل الکترونیکی لازم است که پارامترهای 0 P و 1 P به SI تغییر کنند و پارامتر tc جهـت تنظیم زمان گذر جریان از قفل تعیین گردد. ( رجوع به فصل 6 ( لازم به توضیح است که در صورت استفاده از کارت MEL و انجام تغییر پارامترهای مربوط به آن، بـسته بـه تعداد پارامتر tc ، چند بار رله قفل الکترونیکی ب کار می افتد و درب را باز می کند و همچنین در پایان هر بار کارکرد جک ها، درست بعد از کاهش یافتن سرعت موتورها و بسته شدن کامل درب ها، موتورها دوباره برای مدت مربوط به پارامتر tc به کار با سرعت معمولی ادامه می دهند . در حقیقت این کار جهت فشار نهایی بـه درب ها برای بستن قفل فنری آن می باشد.

قفل برقی
اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.